دوشنبه , 21 آگوست 2017
آموزش وردپرس
خانه » گرامر انگلیسی

گرامر انگلیسی

اموزش گرامر انگلیسی

زمان ها در انگلیسی (Tenses)

 زمان حال ساده Simple Present
 حال استمراری Present Progressive
 گذشته ساده Past simple
 گذشته استمراری Past Progressive
 آینده در گذشته Future in the Past
 زمان حال کامل Present Perfect
 حال کامل استمراری Present Perfect Progressive
 زمان گذشته کامل Past Perfect
 گذشته کامل استمراری  Past Perfect Progressive
 زمان آینده ساده Future Simple
 وجه شرطی فعلSubjunctive

مصدر و اسم مصدر (Gerund and Infinitive)

مصدر در زبان انگلیسیinfinitive in English
اسم مصدرGerund

نقش های دستوری (Parts of speech)

افعال انگلیسی

 فعل چیست؟What is verb?
 افعال کمکی auxiliary verb
 فعل های to beThe Verb ‘To Be’
 افعال متعدی و لازمTransitive and Intransitive Verbs
 فعل های ربطیLinking Verbs
 افعال بی قاعده Irregular Verbs
 افعال کنشی و حالتی Dynamic and Stative Verbs
 افعال (مصدر) بدون to Infinitive Without to

ضمایر انگلیسی

 ضمایر شخصی Personal Pronouns
سوم شخص مفردThird Person Singular
 ضمایر پرسشیInterrogative pronouns
 ضمایر اشارهDemonstrative Pronouns
ضمایر انعکاسیReflexive Pronouns
 ضمایر ملکیPossessive Pronouns
ضمایر موصولیRelative Pronouns

صفات در انگلیسی

 صفت چیست؟ What is adjective?
 صفات ملکی Possessive Adjectives
 صفات تفضیلی و عالی Comparative and Superlative Adjectives

اسامی در انگلیسی

 اسم  What is noun?
 جنسیت اسامی در انگلیسیFeminine and Masculine Nouns
اسم های خاص و عامProper and Common Nouns
اسم مفعولPast Participle
اسامی جمعPlurals
اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارشCountable and Uncountable nouns
عبارات اسمیNoun Phrase

قید در انگلیسی

قید و انواع آن چیست؟What is adverb and different types of adverbs?

وابسته های پیشرو (Determiners)

وابسته های پیشروDeterminers
حروف تعریفArticles
کاربرد some و anyUsage of some & any
تفاوت many و muchDifference between much & many
تفاوت few, a few, little و a littleDifference between few, a few, little & a little

سایر مطالب

 جملات شرطی Conditionals
 جملات معلوم و مجهول Active and Passive Voice
 فاعل و مفعول Subject and Object
 گرامر if only Usage of If Only
گرامر wishWish
کاربرد حروف بزرگThe usage of Capitalization
نقل قول مستقیم و غیر مستقیمDirect and Indirect Speech
وجه سببیCausative
 کاربرد used to و would Usage of Used to and Would
 مالکیت در انگلیسی Possession in English