پنج‌شنبه , 16 سپتامبر 2021

تعرفه ترجمه

تعرفه ها:

قیمت ترجمه و زمان تحویل ترجمه با توجه به تعداد صفحات درجداول زیر آمده است.

* یک صفحه شامل 250 کلمه می باشد.

 

تعرفه ترجمه انگلیسی به فارسی – متون عمومی

تعداد صفحات زمان تحویل سفارش تعرفه هر صفحه (تومان) کیفیت
1 تا 3 صفحه 1 روز6600عالی
4 تا 10 صفحه 1تا 2 روز6500عالی
11 تا 20 صفحه 2 تا 4 روز6300عالی
21 تا 50 صفحه4 تا 10 روز6200عالی
51 تا 100 صفحه11 تا 20 روز6000عالی
101 تا 500 صفحه21 تا 70 روز5800عالی

 

تعرفه ترجمه انگلیسی به فارسی – متون تخصصی

تعداد صفحات زمان تحویل سفارش تعرفه هر صفحه (تومان)کیفیت
1 تا 3 صفحه 1 روز9700عالی
4 تا 10 صفحه 1تا 2 روز9600عالی
11 تا 20 صفحه 2 تا 4 روز9400عالی
21 تا 50 صفحه5 تا 11 روز9300عالی
51 تا 100 صفحه11 تا 25 روز9100عالی
101 تا 500 صفحه25 تا 83 روز8900عالی

 

تعرفه ترجمه فارسی به انگلیسی – متون عمومی

تعداد صفحات زمان تحویل سفارش تعرفه هر صفحه (تومان) کیفیت
1 تا 3 صفحه1 روز8000عالی
4 تا 10 صفحه1تا 3 روز7900عالی
11 تا 20 صفحه2 تا 4 روز7700عالی
21 تا 50 صفحه5 تا 10 روز7500عالی
51 تا 100 صفحه11 تا 23 روز7400عالی
101 تا 500 صفحه24 تا 60 روز7200عالی

 

تعرفه ترجمه فارسی به انگلیسی – متون تخصصی

تعداد صفحات زمان تحویل سفارش تعرفه هر صفحه (تومان) کیفیت
1 تا 3 صفحه 1 روز11400عالی
4 تا 10 صفحه 1تا 2 روز11300عالی
11 تا 20 صفحه 2 تا 5 روز11200عالی
21 تا 50 صفحه5 تا 12 روز11000عالی
51 تا 100 صفحه12 تا 26 روز10800عالی
101 تا 500 صفحه26 تا 80 روز10500عالی

 

*در ترجمه های فوری زمان نصف می شود و قیمت در 1.5 ضرب می شود.