چهارشنبه , 7 دسامبر 2022

دانلود کتاب های 5 4 3 2 1 American English File – ویرایش سوم

مجموعه American English File (امریکن انگلیش فایل) مجموعه ای شش سطحی است که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است. این مجموعه یکی از بهترین مجموعه هایی است که برای آموزش انگلیسی آمریکایی به بزرگسالان تاکنون منتشر شده است. مجموعه حاضر در بسیاری از موسسات آموزش زبان در کشور استفاده می شود.

هر کتاب از مجموعه امریکن انگلیش فایل دارای بین 10 تا 12 درس می باشد که در هر درس بیشترین تمرکز روی سه بخش گرامر، واژگان و تلفظ معطوف شده است. یکی از مهمترین نقاط قوت این مجموعه این است که برای تقویت مهارت گفتاری (مکالمه) بسیار مناسب می باشد، هر چند این مجموعه به سه مهارت دیگر (مهارت های شنیداری، نوشتاری و درک مطلب) نیز می پردازد.

شش سطح مجموعه American English File شامل یک سطح Starter و کتاب های شماره 1 تا 5 هستند که از لحاظ دشواری، سطح Starter پایین ترین سطح و سطح شماره 5 بالاترین سطح می باشند. هر سطح از این مجموعه شامل کتاب دانش آموز (به همراه فابل های صوتی)، کتاب کار (به همراه فابل های صوتی)، کتاب معلم و چند نوع ویدئوی آموزشی می باشد.

ویرایش دوم  و ویرایش سوم مجموعه American English File را می توانید به صورت رایگان از سایت زبان امید دانلود نمایید.

برای رفتن به ابتدای لینک های دانلود هر یک از ویرایش های این مجموعه می توانید روی لینک های زیر کلیک نمایید:

دانلود مجموعه American English File ویرایش سوم

دانلود مجموعه American English File ویرایش دوم

 

 

ویرایش سوم مجموعه American English File

 

 

دانلود کتاب دانش آموز American English File Starter (حجم: 57 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 185 مگابایت)

دانلود کتاب کار – workbook – این سطح (حجم: 17 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب کار (حجم: 24 مگابایت)

دانلود کتاب راهنمای معلم – Teacher’s Guide – این سطح (حجم: 25 مگابایت)

 

 

 

دانلود کتاب دانش آموز American English File 1 (حجم: 77 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 197 مگابایت)

دانلود کتاب کار – workbook – این سطح (حجم: 21 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب کار (حجم: 29 مگابایت)

دانلود کتاب راهنمای معلم – Teacher’s Guide – این سطح (حجم: 19 مگابایت)

 

 

 

دانلود کتاب دانش آموز American English File 2 (حجم: 87 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 565 مگابایت)

دانلود کتاب کار – workbook – این سطح (حجم: مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب کار (حجم: 28 مگابایت)

دانلود کتاب راهنمای معلم – Teacher’s Guide – این سطح (حجم: 25 مگابایت)

 

 

 

دانلود کتاب دانش آموز American English File 3 (حجم: 87 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 559 مگابایت)

دانلود کتاب کار – workbook – این سطح (حجم: 17 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب کار (حجم: 18 مگابایت)

دانلود کتاب راهنمای معلم – Teacher’s Guide – این سطح (حجم: 19 مگابایت)

 

 

 

دانلود کتاب دانش آموز American English File 4 (حجم: 47 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 213 مگابایت)

دانلود کتاب کار – workbook – این سطح (حجم: 21 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب کار (حجم: 20 مگابایت)

دانلود کتاب راهنمای معلم – Teacher’s Guide – این سطح (حجم: 9 مگابایت)

 

 

 

دانلود کتاب دانش آموز American English File 5 (حجم: 260 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 297 مگابایت)

دانلود کتاب کار – workbook – این سطح (حجم: 59 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب کار (حجم: 72 مگابایت)

دانلود کتاب راهنمای معلم – Teacher’s Guide – این سطح (حجم: 12 مگابایت)

 

 

 

ویرایش دوم مجموعه American English File

 

 

دانلود کتاب دانش آموز American English File Starter (حجم: 53 مگابایت)

فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 1 تا 4 (حجم: 156 مگابایت)

فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 5 تا 8 (حجم: 127 مگابایت)

فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 9 تا 12 (حجم: 141 مگابایت)

دانلود کتاب کار American English File Starter (حجم: 20 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب کار (حجم: 47 مگابایت)

دانلود کتاب معلم American English File Starter (حجم: 79 مگابایت)

دانلود فایل های ویدئویی Practical English (حجم: 86 مگابایت)

دانلود فایل های ویدئویی Short Movies (حجم: 154 مگابایت)

دانلود نرم افزار معلم American English File Starter (حجم: 108 مگابایت)

 

 

 

 

دانلود کتاب دانش آموز American English File 1 (حجم: 77 مگابایت)

فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 1 تا 4 (حجم: 211 مگابایت)

فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 5 تا 8 (حجم: 186 مگابایت)

فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 9 تا 12 (حجم: 156 مگابایت)

دانلود کتاب کار American English File 1 (حجم: 17 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب کار (حجم: 88 مگابایت)

دانلود کتاب معلم American English File 1 (حجم: 75 مگابایت)

دانلود فایل های ویدئویی On the Street (حجم: 75 مگابایت)

دانلود فایل های ویدئویی Short Videos (حجم: 175 مگابایت)

دانلود فایل های ویدئویی Practical English – قسمت اول (حجم: 163 مگابایت)

دانلود فایل های ویدئویی Practical English – قسمت دوم (حجم: 203 مگابایت)

 

 

 

 

دانلود کتاب دانش آموز American English File 2 (حجم: 81 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 1 تا 4 (حجم: 180 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 5 تا 8 (حجم: 171 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 9 تا 12 (حجم: 164 مگابایت)

دانلود کتاب کار American English File 2 (حجم: 37 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب کار (حجم: 92 مگابایت)

دانلود کتاب معلم American English File 2 (حجم: 26 مگابایت)

دانلود فایل های ویدئویی On the Street (حجم: 73 مگابایت)

دانلود فایل های ویدئویی Short Videos (حجم: 207 مگابایت)

دانلود فایل های ویدئویی Practical English – قسمت اول (حجم: 215 مگابایت)

دانلود فایل های ویدئویی Practical English – قسمت دوم (حجم: 211 مگابایت)

 

 

 

 

دانلود کتاب دانش آموز American English File 3 – دروس 1 تا 5 (حجم: 73 مگابایت)

دانلود کتاب دانش آموز American English File 3 – دروس 6 تا 10 (حجم: 73 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 1 تا 4 (حجم: 132 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 5 تا 8 (حجم: 131 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 9 و 10 (حجم: 72 مگابایت)

دانلود کتاب کار American English File 3 – دروس 1 تا 5 (حجم: 31 مگابایت)

دانلود کتاب کار American English File 3 – دروس 6 تا 10 (حجم: 31 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب کار (حجم: 72 مگابایت)

دانلود کتاب معلم American English File 3 (حجم: 15 مگابایت)

دانلود فایل های ویدئویی Short Movies (حجم: 206 مگابایت)

دانلود فایل های ویدئویی On the Street (حجم: 107 مگابایت)

دانلود فایل های ویدئویی Practical English – قسمت اول (حجم: 213 مگابایت)

دانلود فایل های ویدئویی Practical English – قسمت دوم (حجم: 208 مگابایت)

 

 

 

 

دانلود کتاب دانش آموز American English File 4 (حجم: 48 مگابایت)

فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 1 تا 4 (حجم: 87 مگابایت)

فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 5 تا 8 (حجم: 105 مگابایت)

فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 9 و 10 (حجم: 49 مگابایت)

دانلود کتاب کار American English File 4 (حجم: 40 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب کار (حجم: 72 مگابایت)

دانلود کتاب معلم American English File 4 (حجم: 12 مگابایت)

دانلود ویدئوهای Colloquial English – On the Street (حجم: 149 مگابایت)

دانلود ویدئوهای Short Movies (حجم: 149 مگابایت)

دانلود ویدئوهای Colloquial English – Interviews – قسمت اول (حجم: 199 مگابایت)

دانلود ویدئوهای Colloquial English – Interviews – قسمت دوم (حجم: 178 مگابایت)

 

 

 

 

دانلود کتاب دانش آموز American English File 5 (حجم: 79 مگابایت)

فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 1 تا 4 (حجم: 87 مگابایت)

فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 5 تا 8 (حجم: 92 مگابایت)

فایل های صوتی کتاب دانش آموز – دروس 9 و 10 (حجم: 41 مگابایت)

دانلود کتاب کار American English File 5 (حجم: 30 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب کار (حجم: 46 مگابایت)

دانلود کتاب معلم American English File 5 (حجم: 12 مگابایت)

دانلود ویدئوهای Colloquial English – On the Street (حجم: 181 مگابایت)

دانلود ویدئوهای Colloquial English – Interviews – قسمت اول (حجم: 207 مگابایت)

دانلود ویدئوهای Colloquial English – Interviews – قسمت دوم (حجم: 212 مگابایت)

 

 

مطالب مرتبط:

دانلود رایگان کتاب های Top Notch

دانلود کتاب های Family and Friends

دانلود ویرایش سوم کتاب های Summit

آموزش کتاب American English File Starter

دانلود کتاب های Longman Picture Dictionary

8 نظر

 1. عالی بود.
  با سپاس

 2. واقعا ممنونم ازتون.همه چی درست و به جا و مرتب.کارتون عالیه واقعا.بازم تشکر

 3. سلام
  ممنون بابت فایل ها.
  مجموعه دوم فایل های ویدئویی Practical English قسمت دوم دانلود نمیشه. مثل اینکه لینکش خراب شده.

  • سلام

   از اطلاع رسانی شما سپاسگزاریم. لینک مورد نظر اصلاح گردید.

   با تشکر
   پشتیبانی زبان امید

 4. عالی بود مممممممنونمممممممممممم

 5. that s very very well. separate ever lesson was good idea.
  Thank you

 6. خیلی عالیه، تشکر

 7. عالی ممنون از سایت خیلی خوبتون ارزوی موفقیت براتون دارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *