یکشنبه , 21 آوریل 2024
دوره گرامر

ضرب المثل های انگلیسی با معادل فارسی

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه

در این مطلب به تعدادی از ضرب المثل های انگلیسی خواهیم پرداخت. این ضرب المثل های انگلیسی به همراه معادل فارسی آنها در این پست قرار داده شده اند:


It’s never too late to mend

جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری منفعت است


The early bird catches the worm

سحر خیز باش تا کامروا باشی


Haste is of the devil

عجله کار شیطان است


Fine feathers make fine birds

مردم عقلشان به چشمشان است


Strike while the iron is hot

تا تنور داغ است نان را بچسپون


Where there is a will there is a way

خواستن توانستن است


Actions speak louder than words

دو صد گفته چون نیم کردار نیست،

به عمل کار برآید به سخن دانی نیست


Beauty is in the eye of the beholder

علف به دهن بزی شیرین است


One swallow does not make a summer

با یک گل بهار نمی شود


Easy come, easy go

باد آورده را باد می برد


Business is business

حساب حساب است کاکا برادر


Cut your coat according to your cloth

پایت را به اندازه گلیمت دراز کن


As you sow, so shall you reap

هر چه را بکاری همان را درو می کنی


To make a mountain out of a molehill

از کاه کوه ساختن


Better late than never

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است


All is well that ends well

شاهنامه آخرش خوش است


A penny saved is a penny earned

یا

Many a little makes a mickle

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود


Do as you would be done

با دیگران همانطوری رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند


To have a finger in every pie

نخود هر آشی بودن


Fine words butter no parsnips

از حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود


Don’t count your chicken before they are hatched

جوجه را آخر پاییز می شمارند


To get up on the wrong side of the bed

از دنده چپ برخاستن


Something is better than nothing

کاچی به از پوچی


Where one door shuts another opens

خدا گر زحکمت ببندد دری، زرحمت کشاید در دیگری


ضرب المثل های انگلیسی ترجمه شده - زبان امید

Birds of a feather flock together

کبوتر با کبوتر باز با باز


What’s past is past

یا

Let bygones be bygones

گذشته ها گذشته


A friend in need is a friend indeed

دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی


A miss is as good as a mile

آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب


What is done cannot be undone

آب رفته به جوی باز نمی گردد


You see nothing, you hear nothing

شتر دیدی ندیدی


Don’t bite the hand that feeds you

نمک خوردن و نمکدون شکستن


All things come to him who waits

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی


Horses for courses

هر کس را بهر کاری ساختند


Look before you leap

بی گدار به آب نزن


East or West, home is the best

هیچ جا خونه خود آدم نمیشه


Out of sight, out of mind

از دل برود هر آنکه از دیده برفت


Dance to someone’s tune

به ساز کسی رقصیدن


All that glitters is not gold

هر گردی گردو نیست


From the cradle to grave

زگهواره تا گور دانش بجوی


As you make your bed, you must lie in it

خود کرده را تدبیر نیست


When in Rome do as the Romans do

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو


People who live in glass houses should not throw stones

عیبجو عیب خودش را نمی بیند


The grass is always greener on the other side of the hill

مرغ همسایه غازه


Too many cooks spoil the broth

آشپز که دوتا شد غذا یا شور میشه یا بی نمک


Absence makes the heart grow fonder

دوری و دوستی


Practice makes perfect

کار نیکو کردن از پر کردن است


Absence makes the heart grow fonder

دوری و دوستی


Every cloud has a silver lining

در نا امیدی بسی امید است


To go with the stream

همرنگ جماعت شدن


There is no smoke without fire

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها


پست های مرتبط:

افعال دو کلمه ای

اصطلاحات انگلیسی به فارسی

کتاب English vocabulary in use


یک نظر

  1. رضا سرداری

    از محتوای مفید و مرتب سایت شما لذت برده شد،
    خصوصا افعال دو کلمه ای ، اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی را بسیار پر کاربرد دیدم و استفاده(شخصی)
    بردم و بدینوسیله کمال تشکر را داشته و قدر دان خواهم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *