دوشنبه , 18 اکتبر 2021

کلمات هم معنی انگلیسی

کلمات مترادف انگلیسی

یکی از نقات قوت زبان انگلیسی این است که این زبان دامنه لغات بسیار وسیعی دارد و به همین دلیل می توان برای خیلی از واژگان (vocabulary) از جایگزین یا مترادف استفاده کرد. این انعطاف پذیری در خصوص کلمات مترادف می تواند کار زبان آموزان را از خیلی لحاظ آسان تر کند.

در این پست سعی کرده ایم لیستی از کلمات مترادف (synonyms) بسیار رایج را گردآوری کنیم. این کلمات مترادف در دو جدول قرار داده شده اند؛ جدول اول حاوی افعال مترادف است و جدول دوم شامل صفات مترادف می باشد.

جدول اول: افعال مترادف انگلیسی

مترادف تلفظ معنی کلمه
confess اعتراف کردن admit
bother اذیت کردن annoy
reply جواب دادن answer
seem به نظر رسیدن appear
reach رسیدن arrive
defeat شکست دادن beat
start شروع کردن begin
act رفتار کردن behave
quote نقل کردن cite
shut بستن close
gather جمع کردن collect
decrease کاهش یافتن diminish
vanish ناپدید شدن disappear
reveal فاش کردن disclose
assess ارزیابی کردن evaluate
blow up منفجر شدن explode
predict پیش بینی کردن foretell
disregard نادیده گرفتن ignore
mimic تقلید کردن imitate
affect تحت تاثیر قرار دادن impact
contaminate آلوده کردن infect
examine بررسی کردن inspect
mean قصد داشتن intend
exaggerate بزرگ جلوه دادن magnify
emigrate مهاجرت کردن migrate
relate روایت کردن narrate
approach نزدیک شدن near
inform اطلاع دادن notify
supervise نظارت کردن oversee
supply فراهم کردن provide
get دریافت کردن receive
reply پاسخ دادن respond
choose انتخاب کردن select
conquer شکست دادن vanquish
differ فرق داشتن vary
imagine مجسم کرد visualize
resist مقاومت کردن withstand

جدول دوم: صفات مترادف انگلیسی

کلمه معنی تلفظ مترادف
big بزرگ   large
blank خالی   empty
bold شجاع   brave
center مرکز   middle
cheap ارزان   inexpensive
dangerous خطرناک   risky
eatable خوردنی   edible
false نادرست   untrue
final نهایی   last
generous سخاوتمند   bountiful
glad خوشحال   happy
hard سخت   difficult
huge زیاد enormous
infamous بدنام notorious
intelligent باهوش clever
lazy تنبل indolent
little کوچک small
loyal وفادار faithful
mad دیوانه crazy
new جدید modern
necessary ضروری essential
noisy پرسروصدا rowdy
obligatory اجباری compulsory
old قدیمی ancient
oral کلامی verbal
polite مودب courteous
poor فقیر destitute
quick سریع rapid/fast
rare کمیاب scarce
ready آماده alert
real واقعی genuine
rich ثروتمند wealthy
rude بی ادب impolite
sad غمگین unhappy
safe ایمن secure
sleepy خواب آلود drowsy
sure مطمئن certain
terrible وحشتناک awful
thin لاغر lean
unable ناتوان incapable
vacant خالی empty
valueless بی ارزش worthless
weak ضعیف feeble
well-known معروف famous

 

 


مطالب مرتبط:

افعال دو کلمه ای

کلمات متضاد انگلیسی

ضرب المثل های انگلیسی با معادل فارسی

دانلود کتاب های 4000 Essential English Words


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *