جمعه , 27 ژانویه 2023

گرامر

گرامر unless

unless به معنای ‘مگر اینکه’ می باشد و در زبان انگلیسی کاربرد آن مثل ‘if…not است و می توان آنها را به جای یکدیگر استفاده کرد. مثال: let’s go out unless you’re tired => Let’s go out if you are not tired اگر خسته نیستی بریم بیرون I like to …

ادامه نوشته

جمله سازی در زبان انگلیسی

در خصوص جمله بندی در زبان انگلیسی می توان گفت که اکثر جملات از ترتیب SVO پیروی می کنند. SVO به ترتیب سرواژه کلمات Subject (فاعل)، Verb (فعل) و Object (مفعول) می باشد. The old man wrote a book پیرمرد یک کتاب نوشت He played soccer او فوتبال بازی کرد …

ادامه نوشته

افعال بی قاعده انگلیسی

فعل بی قاعده انگلیسی

تعدادی نسبتا زیادی فعل در زبان انگلیسی وجود دارد که از قواعد معمول این زبان پیروی نمی کنند که افعال نامنظم یا بی قاعده نامیده می شوند. این افعال در زبان انگلیسی کمی مشکل هستند. مثلا ما دیگر نمی توانیم برای تبدیل افعال بی قاعده به گذشته ساده (past tense) …

ادامه نوشته

افعال کمکی در زبان انگلیسی

کاربرد افعال کمکی در زبان انگلیسی این است که آنها به فعل اصلی جمله کمک می کنند تا مفهوم را بهتر بیان کند. این افعال قبل از فعل اصلی جمله می آیند. لیست کامل افعال کمکی و مدال در جداول زیر آمده است: لیست افعال کمکی Be Have Do  am …

ادامه نوشته

کاربرد ها و گرامر کلمات will و would

 کلمات will و would افعال کمکی هستند. افعال کمکی به خودی خود معنی خاصی را بیان نمی کنند، و این دو کلمه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این پست ما قصد داریم به تفاوت will و would و همچنین کاربردهای رایج آنها بپردازیم.   رایج ترین کاربرد will و …

ادامه نوشته

کاربرد کلمات either و neither

کاربرد either و neither

either و neither هر دو جزء حروف ربط می باشند. چندین کاربرد برای برای این دو کلمه در زبان انگلیسی وجود دارد که رایج ترین آنها به شرح زیر می باشند:   either….or neither….nor از ساختارهای بالا موقعی استفاده می شود که ما بخواهیم در مورد انتخاب بین دو چیز …

ادامه نوشته