یکشنبه , 25 آگوست 2019
آموزش وردپرس
خانه » گرامر انگلیسی

گرامر انگلیسی

اموزش گرامر انگلیسی

زمان ها در انگلیسی (Tenses)

 زمان حال ساده  Simple Present
 حال استمراری  Present Progressive
 گذشته ساده  Past simple
 گذشته استمراری  Past Progressive
 آینده در گذشته  Future in the Past
 زمان حال کامل  Present Perfect
 حال کامل استمراری  Present Perfect Progressive
 زمان گذشته کامل  Past Perfect
 گذشته کامل استمراری   Past Perfect Progressive
 زمان آینده ساده  Future Simple
 وجه شرطی فعل Subjunctive

مصدر و اسم مصدر (Gerund and Infinitive)

مصدر در زبان انگلیسی infinitive in English
اسم مصدر Gerund

نقش های دستوری (Parts of speech)

افعال انگلیسی

 فعل چیست؟ What is verb?
 افعال کمکی  auxiliary verb
 فعل های to be The Verb ‘To Be’
 افعال متعدی و لازم Transitive and Intransitive Verbs
 فعل های ربطی Linking Verbs
 افعال بی قاعده  Irregular Verbs
 افعال کنشی و حالتی  Dynamic and Stative Verbs
 افعال (مصدر) بدون to  Infinitive Without to

ضمایر انگلیسی

 ضمایر شخصی  Personal Pronouns
سوم شخص مفرد Third Person Singular
 ضمایر پرسشی Interrogative pronouns
 ضمایر اشاره Demonstrative Pronouns
ضمایر انعکاسی Reflexive Pronouns
 ضمایر ملکی Possessive Pronouns
ضمایر موصولی Relative Pronouns

صفات در انگلیسی

 صفت چیست؟  What is adjective?
 صفات ملکی  Possessive Adjectives
 صفات تفضیلی و عالی  Comparative and Superlative Adjectives

اسامی در انگلیسی

 اسم  What is noun?
 جنسیت اسامی در انگلیسی Feminine and Masculine Nouns
اسم های خاص و عام Proper and Common Nouns
اسم مفعول Past Participle
اسامی جمع Plurals
اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش Countable and Uncountable nouns
عبارات اسمی Noun Phrase

قید در انگلیسی

قید و انواع آن چیست؟ What is adverb and different types of adverbs?

وابسته های پیشرو (Determiners)

وابسته های پیشرو Determiners
حروف تعریف Articles
کاربرد some و any Usage of some & any
تفاوت many و much Difference between much & many
تفاوت few, a few, little و a little Difference between few, a few, little & a little

سایر مطالب

 جملات شرطی  Conditionals
 جملات معلوم و مجهول  Active and Passive Voice
 فاعل و مفعول  Subject and Object
 گرامر if only  Usage of If Only
گرامر wish Wish
کاربرد حروف بزرگ The usage of Capitalization
نقل قول مستقیم و غیر مستقیم Direct and Indirect Speech
وجه سببی Causative
 کاربرد used to و would  Usage of Used to and Would
 مالکیت در انگلیسی  Possession in English